Ułatwienia dostępu

prof. dr n. med. Wiesław Marcol
prof. dr n. med. Wiesław Marcolspecjalista neurochirurg, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Na przełomie lat 2003-2020 – otrzymał łącznie 15 nagród JM Rektora SUM za działalność naukową i dydaktyczną. W 2005 r. otrzymał prestiżową nagrodę tygodnika „Polityka” w konkursie dla młodych naukowców „Zostańcie z nami”. W 2009 r. został także wyróżniony nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów za najlepszą publikację naukową roku 2008. W roku 2018 otrzymał nominację do finału nagrody Eureka Dziennika Gazety Prawnej na najlepszy Polski wynalazek, którego partnerem merytorycznym było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

prof. dr n. med. Wiesław Marcol

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wiesław Marcol jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2016 został także zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu (obecnie Akademia WSB) w Dąbrowie-Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami kierunku fizjoterapia. Jednocześnie począwszy od roku 2005 roku do nadal pracuje jako starszy asystent na Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wiesław Marcol, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od uzyskania dyplomu lekarza pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Specjalista z neurochirurgii (2012), w 2002 r. uzyskał stopień doktora z wyróżnieniem, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej: „Naprawa izolowanego uszkodzenia istoty białej rdzenia kręgowego u szczurów przy pomocy terapii komórkowych i neuroprotekcyjnych”.
Pan Profesor wielokrotnie przebywał na stażach naukowych i klinicznych w USA, Kanadzie i Holandii.
W 2000 r. i 2004 r. z powodzeniem zdał amerykańskie egzaminy lekarskie (ang. United States Medical Examination Step 1 i 2).
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wiesław Marcol jest współautorem 91 publikacji pełnotekstowych, dwóch rozdziałów w podręczniku zagranicznym, a także jednym ze współautorów skryptu z fizjologii dla studentów polskich o łącznym współczynniku oddziaływania (IF wg ISI) wynoszącym około 90 i indeksie Hirscha równym 12, na który składają się ponad 500 cytacje.

Prof. dr hab. n. med. i n o zdr. Wiesław Marcol jest współautorem siedmiu patentów Urzędu Patentowego RP (w tym jednego patentu europejskiego) dotyczących między innymi nowej generacji protez nerwów obwodowych, nowych modeli eksperymentalnego uszkadzania rdzenia kręgowego u zwierząt w warunkach laboratoryjnych i narzędzi chirurgicznych stosowanych w chirurgii nerwów obwodowych.
Pan Profesor był również kierownikiem grantu KBN zatytułowanego: „Badania nad wykorzystaniem biopolimerów do rekonstrukcji nerwów obwodowych” realizowanego wspólnie z Instytutem Włókien Chemicznych z Łodzi.
Jego główny obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych z badaniami nad regeneracją mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Obecnie prowadzi zaawansowane prace nad opracowaniem nowych terapii neuroprotekcyjnych oraz nowych technik operacyjnych i narzędzi chiurgicznych stosowanych w mikrochirurgii nerwów obwodowych.
Pan prof. dr hab. n. med. i n o zdr. Wiesław Marcol jest promotorem trzech prac doktorskich (2019 i 2022). Uczestniczył w pracach jednej komisji habilitacyjnej. Był także promotorem dwóch prac magisterskich i kilkunastu prac licencjackich. Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie recenzował zarówno prace licencjackie magisterskie, jak i doktorskie oraz uczestniczył jako recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesorskiego.
Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wiesław Marcol prowadzi od roku 2001 zajęcia dydaktyczne z fizjologii lekarskiej dla studentów drugiego roku Wydziału Lekarskiego ŚUM. Ponadto w latach 2003-2006 był współautorem programu nauczania oraz prowadził zajęcia dla studentów anglojęzycznych z przedmiotu podstawowa opieka nad pacjentem (ang. Basic Patients’ Care).
W roku 2016 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu (obecnie Akademia WSB) w Dąbrowie-Górniczej.
W latach 2009 do 2015 roku był członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Neurochirurgów Polskich.